หน้าแรก

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

Bachelor of Fine and Applied Arts
Program in Graphic and Information Design

หลักสูตร

หลักสูตรบูรณาการศาสตร์และศิลป์
ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญเชิงลึก
ในการออกแบบสร้างสรรค์
เข้าใจในกระบวนการในการทำงาน
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนางานออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
และงานออกแบบที่เกี่ยวข้องได้ดี

กิจกรรม

กิจกรรมและโครงการต่างๆ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งเป็นนักออกแบบมืออาชีพอย่างสม่ำเสมอ

ผลงานและนวัตกรรม

งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนและคณาจารย์
เป็นที่ยอมรับในเรื่องของความคิดริเริ่ม
มีคุณค่าทางความงาม
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
หลายผลงานได้รับการเผยแพร่
และได้รับรางวัลในระดับชาติ

 

GRAPHIC & INFO

ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์, BSRU
เชี่ยวชาญศาสตร์และศิลป์
สามารถประกอบอาชีพด้านการออกแบบ
และออกแบบอาชีพใหม่ๆ ภายใต้งานสร้างสรรค์
มีอิสระและรายได้สูง