แผนการเรียน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสูตร

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต
1.1)  วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  20 หน่วยกิต
1.2)  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  ไม่น้อยกว่า  9   หน่วยกิต
1.2)  วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก  ไม่น้อยกว่า  1   หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  93  หน่วยกิต
2.1)  วิชาแกนคณะ  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2.2)  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต
2.3)  วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  7  หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต


แผนการศึกษา

แผนการศึกษาครีเอทีฟกราฟิก