แผนการเรียน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต


โครงสร้างหลักสูตร

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  32  หน่วยกิต
1.1)  วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  23 หน่วยกิต
1.2)  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  ไม่น้อยกว่า  9   หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  98  หน่วยกิต
2.1)  วิชาแกนคณะ  ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
2.2)  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 86 หน่วยกิต
2.3)  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  5  หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต


แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 11 หน่วยกิต
2122101 หลักการเขียนภาพ 3(2-2-5)
2122102 องค์ประกอบศิลป์เพื่อการออกแบบ 3(2-2-5)
รวม 17 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 12 หน่วยกิต
2122103 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ 3(3-0-6)
2122104 หลักการออกแบบและทฤษฎีสี 3(2-2-5)
2122105 การถ่ายภาพ 3(2-2-5)
รวม 21 หน่วยกิต

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มภาษา) 3 หน่วยกิต
2100XXX วิชาแกนบังคับ 3 หน่วยกิต
2122206 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ 3(2-2-5)
2122207 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพการออกแบบ 3(3-0-6)
2122209 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5)
2122210 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 3(2-2-5)
21222XX วิชาเอกเลือก 3(2-2-5)
รวม 21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 3 หน่วยกิต
91XXXXX วิชาศึกษาทั่วไปเลือก (กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 3 หน่วยกิต
2100XXX วิชาแกนเลือก 4 หน่วยกิต
2122211 การออกแบบภาษาภาพ 3(2-2-5)
2122212 อักษรศิลป์ 3(2-2-5)
2122213 การสร้างภาพประกอบ 3(2-2-5)
21222XX วิชาเอกเลือก 3(2-2-5)
รวม 22 หน่วยกิต

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2122314 วัฒนธรรมอาเซียนกับการออกแบบ 3(2-2-5)
2122315 การออกแบบอินเตอร์เฟส 3(2-2-5)
2122316 แนวคิด ประเพณีนิยมของท้องถิ่นในงานออกแบบ 3(2-2-5)
2122317 การออกแบบแบรนด์ 3(2-2-5)
2122318 การนำเสนองานออกแบบ 3(2-2-5)
21223XX วิชาเอกเลือก 3(2-2-5)
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(หน่วยกิต)
รวม 21 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2122308 การวิจัยเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5)
2122319 การออกแบบอย่างยั่งยืน 3(2-2-5)
2122320 การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว 3(2-2-5)
2122321 การตลาดสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
2122322 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบสื่อสารสากล 3(2-2-5)
21223XX วิชาเอกเลือก 3(2-2-5)
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(หน่วยกิต)
รวม 21 หน่วยกิต

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2122440 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 5(490)
รวม 5 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2122423 การสัมมนาวิชาชีพการออกแบบ 3(2-2-5)
2122424 โครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ 5(3-4-8)
รวม 8 หน่วยกิต