คณาจารย์

คณาจารย์
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

ผศ.ชัยณรงค์ วิรุฬพัฒน์
Asst.Prof.Chainarong Wirunphat
ประธานสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
Head of Program