คณาจารย์

คณาจารย์
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์  โพธิวัฒน์
Dr. Wisit Potiwat
ประธานสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
Head of Program

รองศาสตราจารย์กุลนิษก์ สอนวิทย์
Assoc.Prof.Kulanis Sonvit

อาจารย์มนพัทธ์  พวงขุนเทียน
Mr. Manapatt Puangkhunthien

อาจารย์วรรณรุจ  มณีอินทร์
Mr. Wannarut Maneeing

อาจารย์พัทธนันท์  วรรณพงษ์สิริ
Mr. Pattanun Wannapongsiri

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ
Asst.Prof.Sutatip Homsuwan

อาจารย์พชรมน  เกิดสุวรรณ
Miss Pacharamon Kerdsuwan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ วิรุฬพัฒน์
Asst.Prof.Chainarong Wirunphat

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณา พรบุณยาพงศ์
Asst.Prof.Dr.Thaksina Phonbunyapong

อาจารย์สลิลดา  มาลัยศรี
Mrs. Salinda Malaisri

อาจารย์อุษณิษา พลศิลป์
Miss Usanisa Pholasilp