รางวัลต่างๆ

  • นายพงศ์ธร ดีสะท้าน  ได้รับรางวัลชมเชย และเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาทในงานประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 : ตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562


  • อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงานออกแบบตัวพิมพ์
    ชื่อผลงาน “วังบูรพา” ในการประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์
    รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ ในด้านอักษรประดิษฐ์ เนื่องในวันนริศ ประจำปี พ.ศ. 2560


  • อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกลุ่มงานกราฟิกดีไซน์การประกวดรางวัล DEMARK AWARD 2017 จากการสร้างผลงานปฏิทินในหลวง 2560 โดยทำงานร่วมกับกลุ่มเซียมไล้


  • ผศ.ดร.ทักษิณา พรบุณยาพงศ์   ได้รับรางวัลผลงานวิชาการระดับดีมาก จากสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมส์เพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย)

  • ผศ.ดร.ทักษิณา พรบุณยาพงศ์  ได้รับรางวัลบทความดีเด่น  จากการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พ.ศ. 2558


  • ผศ.ดร.ทักษิณา พรบุณยาพงศ์  ได้รับรางวัลผลงานวิชาการระดับดีมาก จากสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมส์เพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) ในงาน International e-learning conference Thaisim 2015