สมัครเรียน

ฝึกคิด ฝึกทำ อย่างสร้างสรรค์
จบแล้วมีอาชีพแน่นอน…รายได้ดี

สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์  [หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต / ศป.บ.]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2562
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

สมัครออนไลน์ : http://admission.bsru.ac.th

คุณสมบัติ
– รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. สาขาศิลปกรรม/พาณิชย์ศิลป์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
– พิจารณาจาก Portfolio (แฟ้มสะสมผลงานศิลปะและงานออกแบบ) และการสัมภาษณ์
– (ถ้ามี) ใบประกาศ หรือวุฒิบัตรที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะและการออกแบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
—–
ชอบศิลปะ ชอบออกแบบ และอยากเป็นนักออกแบบ…สมัครเลย
หลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
และมีทักษะในการออกแบบเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอกับผู้เรียน
—–
มาเป็นครอบครัวบ้านสมเด็จด้วยกันนะ