รศ.กุลนิษก์  สอนวิทย์

ชื่อ-สกุล  นางกุลนิษก์  สอนวิทย์

ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2533  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2526  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ออกแบบพาณิชยศิลป์)
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเพาะช่าง

สาขาที่เชี่ยวชาญ  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ การถ่ายภาพ

ผลงานทางวิชาการ
ตำรา
กุลนิษก์ สอนวิทย์. (2557). ทฤษฎีการออกแบบ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

งานวิจัย
กุลนิษก์ สอนวิทย์. (2558). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการคิดนอกกรอบของเดอ โบโน ในวิชาการออกแบบเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ระดับปริญญาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

บทความวิจัย
กุลนิษก์ สอนวิทย์. (2558). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการคิดนอกกรอบของเดอ โบโน ในวิชาการออกแบบเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์. ครุศาสตร์สาร. 9 (2). 39 – 52.

กุลนิษก์ สอนวิทย์. (2559). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการคิดนอกกรอบของเดอ โบโน ในวิชาการออกแบบเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ระดับปริญญาบัณฑิต. สารสนเทศ. 15 (2), 23 – 36.

กุลนิษก์ สอนวิทย์. (2560). การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคสูงวัย. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 12 (2), 194 – 213.