ผศ.ดร.ทักษิณา  พรบุณยาพงศ์

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล  ทักษิณา พรบุณยาพงศ์

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2554  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2551  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชนิทัศน์) มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาที่เชี่ยวชาญ  สาขาวิชาออกแบบเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ดิจิทัลอาร์ตและการผลิตสื่อ

ผลงานทางวิชาการ
ทักษิณา สุขพัทธี และวรรณรุจ มณีอินทร์. (2557). ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างสุนทรียนวัตกรรมในการออกแบบ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1, 22 ธันวาคม 2557, ประเทศไทย, สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 313 – 328.

ทักษิณา สุขพัทธี. (2558). การศึกษารูปแบบศิลปกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงวัยเพื่อบำบัดภาวะซึมเศร้า. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 2. สถาบันศิลปวัฒนธรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 3 – 4 ธันวาคม 2558,  สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม, หน้า 65 – 69. 

ทักษิณา สุขพัทธี. (2558). ภาพยนตร์แอนิเมชั่นในอดีต : Early of animation. สักทอง. 21 (1), 1 – 14. 

ทักษิณา สุขพัทธี. (2558). คุณค่าของวิทยาศาสตร์และศิลปะในการถ่ายภาพทางการแพทย์. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 35. บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. 25 – 26 มิถุนายน 2558, บัณฑิตวิทยาลัย, ลำดับที่ 517.

ทักษิณา สุขพัทธี และฐิติมา พุทธบูชา. (2559). The Aesthetic Influence of Color to Communicate. 2 (23). สักทอง. 22 (1), 1 – 13.

ทักษิณา สุขพัทธี. (2559). สุนทรียภาพในมิติแห่งศิลปะละครซีรี่ย์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก. 23 (3). สักทอง. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.

ทักษิณา สุขพัทธี. (2559). การรับรู้ทางการสื่อสารเพื่อการออกแบบกราฟิก. วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ฉบับที่ 3 ประจำปี 2559 กันยายน-ธันวาคม 2559.

ทักษิณา สุขพัทธี. (2559). การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับผู้บกพร่องทางการ ได้ยิน ในศตวรรษที่ 21 วิชาการ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 23 (3).

ทักษิณา สุขพัทธี. (2559). การศึกษาแนวทางการออกแบบชุดกิจกรรมดิจิทัลอาร์ต เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในผู้บกพร่องทางการได้ยิน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม. 19 พฤศจิกายน 2559. 

ทักษิณา สุขพัทธี. (2560). ชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ในผู้บกพร่องทางการได้ยิน. สักทอง. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. 23 (2).  

Sookpatdhee, T. (2015). Looking Through Media and Multimedia in La Biennale 2015 Contemporary Art Exhibition toward Inspiration of Aesthetics of Exhibition, In The 11th International Conference on Humanities and Social Sciences : Challenge, Equity and Responsibility Proceedings of IC- HUSO 2015. 26 – 27 November 2015, Thailand, Faculty of Humanities and Social Sciences Khon Kaen University. 1534 – 1546.

Sookpatdhee, T. (2015). Integration of simulation and project base learning for development Creativity from classroom to real life, International e – learning conference Thaisim 2015. ThaiSim, March 21 – 23, Thonburi University, Bangkok, Thailand.

Sookpatdhee, T. (2017). Techniqeues and creatives Thinking Evaluation for specail education in the hearing impaired people. International e – learning conference. Thaisim Rajabath bansomdej University, Bangkok, Thailand.

ทักษิณา สุขพัทธี และทรงศรี สรณสถาพร (2560). การศึกษาแนวทางการออกแบบโมชั่นกราฟิกที่ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้. วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 12 (1), 261 – 268.  

ทักษิณา สุขพัทธี. (2560). รูปแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกในผู้บกพร่องทางการได้ยิน. วิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. 23 (2), 21 – 33.

ทักษิณา สุขพัทธี. (2560). รูปแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะนิทรรศการ. วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 12 (2), 129 – 143.  

ทักษิณา สุขพัทธี. (2560). การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับ ผู้บกพร่องทางการได้ยินในศตวรรษที่ 21. วิชาการอุดมศึกษา. 23 (2), เดือนสิงหาคม –  ธันวาคม 

ทักษิณา พรบุณยาพงศ์. (2561) เอกสารประกอบการสอน เทคโนโลยีเพื่องานมัลติมีเดีย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.