อาจารย์อุษณิษา  พลศิลป

ชื่อ-สกุล  อุษณิษา  พลศิลป

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2555 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นฤมิตศิลป์ ; เรขศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2552 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป์ ; ออกแบบสื่อสาร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาที่เชี่ยวชาญ สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร คอมพิวเตอร์กราฟิก

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ
สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ, พชรมน เกิดสุวรรณ, สลิลดา มาลัยศรี และอุษณิษา พลศิลป (2559). การออกแบบกราฟิกและสื่อสารข้อมูล. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์.