หลักสูตร

หลักสูตรบูรณาการศาสตร์และศิลป์
ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญเชิงลึก
ในการออกแบบสร้างสรรค์
เข้าใจในกระบวนการในการทำงาน
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนางานออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
และงานออกแบบที่เกี่ยวข้องได้ดี

 

จุดเด่นของหลักสูตร  I  รายละเอียดหลักสูตร  I  แผนการเรียน  I  เนื้อหารายวิชา  I  การประกอบอาชีพ I  คณาจารย์