รายวิชาในหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร


2122101 หลักการเขียนภาพ (Fundamentals of Drawing and Painting)
คำอธิบายรายวิชา 
ความรู้พื้นฐานการเขียนภาพ การมอง ความสัมพันธ์ระหว่างการมองและการถ่ายทอดโดยใช้วัสดุอุปกรณ์การเขียนภาพประเภทต่างๆ การจัดองค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น เทคนิคการเขียนภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ ที่เป็นพื้นฐานในงานออกแบบ การเขียนภาพหุ่นนิ่ง การเขียนทัศนียภาพ และทักษะการสเก็ตซ์ภาพในงานออกแบบ


2122102 องค์ประกอบศิลป์เพื่อการออกแบบ (Composition of Art for Design)
คำอธิบายรายวิชา 
ความหมาย ความสำคัญของมูลฐานทัศนศิลป์ หลักการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ การประยุกต์หลักการสำหรับใช้ในการออกแบบจัดวางภาพและตัวอักษร


2122104 หลักการออกแบบและทฤษฎีสี (Principles of Design and Color Theory)
คำอธิบายรายวิชา 
ความหมาย ความสำคัญของการออกแบบ การรับรู้ตามหลักจิตวิทยาในงานออกแบบ ทักษะการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ทักษะการใช้สีในงานออกแบบ สีสำหรับงานพิมพ์ สีสำหรับดิจิทัล ทักษะการใช้สีที่สะท้อนบุคลิกลักษณะต่างๆ ในงานออกแบบ


2122105 การถ่ายภาพ (Photography)
คำอธิบายรายวิชา 
เทคโนโลยีการถ่ายภาพ ส่วนประกอบและหลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพ ทักษะการถ่ายภาพประเภทต่างๆ การจัดแสง การจัดองค์ประกอบภาพ ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์แก้ไขตกแต่งภาพ


2122206 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบ (Creative Thinking for Design)
คำอธิบายรายวิชา 
ความหมาย ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบและวิธีการคิดสร้างสรรค์แบบต่างๆ ทักษะการคิดและออกแบบเพื่อแก้ปัญหาในงานออกแบบประเภทต่างๆ ทักษะการใช้วัสดุ เทคนิคและสื่อศิลปะต่างๆ ในงานออกแบบ


2122207 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพออกแบบ (English for Professional Design)
คำอธิบายรายวิชา 
การใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเครื่องมือในการเข้าถึงสารสนเทศระดับสากล การอ่านบทความ ผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ การแปลความหมาย การจับใจความ การเขียนประวัติย่อส่วนบุคคล การเขียนเพื่อการออกแบบ การออกแบบนำเสนอข้อความภาษาอังกฤษ การพูดนำเสนอผลงาน


2122209 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการออกแบบ (Local Wisdom for Design)
คำอธิบายรายวิชา 
ความหมาย ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเป็นมา แนวคิด วิธีการใช้ภูมิปัญญาที่ปรากฏในงานศิลปกรรมไทยแต่ละประเภท การเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น การสังเคราะห์ การกำหนดแนวคิด การออกแบบโดยใช้พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นในงาน 2 มิติ และ 3 มิติ


2122210 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (Computer for Design)
คำอธิบายรายวิชา 
เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมการออกแบบ ระบบปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล รวมถึงระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดข้อความตัวอักษร การสร้างภาพเบื้องต้น และการจัดการเรื่องระบบสีสำหรับการออกแบบ


2122211 การออกแบบภาษาภาพ (Visual Language – Pragmatic)
คำอธิบายรายวิชา ความหมาย ความสำคัญ บทบาทของภาษาภาพในการออกแบบ ทักษะการใช้มูลฐานทัศนศิลป์ออกแบบสื่อสารความหมายต่างๆ ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ การวิเคราะห์ ตีความข้อมูลในการออกแบบภาษาภาพ ประยุกต์หลักการสำหรับใช้ในการออกแบบจัดวางภาพและตัวอักษร


2122212 อักษรศิลป์ (Typography)
คำอธิบายรายวิชา 
บทบาท ความสำคัญของตัวอักษร การจำแนกประเภทตัวอักษร มาตรฐานโครงสร้างตัวอักษร การทดลองทางตัวอักษร ความเข้าใจและทักษะการใช้ตัวอักษรบุคลิกต่างๆ ระบบตารางสำหรับออกแบบการจัดวางตัวอักษร การผสมผสานตัวอักษร ทักษะการเขียนและการออกแบบตัวอักษรเพื่อแก้ปัญหาในงานออกแบบเฉพาะกรณี


2122213 การสร้างภาพประกอบ (Illustration)
คำอธิบายรายวิชา 
ความหมาย  บทบาทความสำคัญของภาพประกอบ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล  ทักษะการสร้างสรรค์ภาพประกอบด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ การกำหนดสไตล์หรือรูปแบบภาพประกอบสำหรับข้อมูลประเภทต่างๆ


2122225 ศิลปะภาพพิมพ์ (Printmaking)
คำอธิบายรายวิชา 
เทคนิควิธีการพิมพ์ประเภทต่างๆ ทักษะการใช้เครื่องมือ สร้างแม่พิมพ์และการพิมพ์ การวางแผนในกระบวนการพิมพ์ การสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์และแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ


2122226  กราฟิกเล่าเรื่องและนิยายภาพ (Graphic Narratives and Graphic Novel)
คำอธิบายรายวิชา  การออกแบบเรื่องเล่า ผังโครงสร้างการเล่าเรื่อง ลำดับการเล่าเรื่อง ลักษณะตัวละคร องค์ประกอบที่ทำให้เกิดเป็นการ์ตูน การวาดและพัฒนาตัวละคร ภาพของภาษากาย การออกแบบฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก การวางเลย์เอ้าท์หน้ากระดาษ และหลักการบรรยายและการสนทนา


2122230 การออกแบบกราฟิกเพื่อสภาพแวดล้อม (Environmental Graphic Design)
คำอธิบายรายวิชา  
ความหมาย ความสำคัญของการออกแบบกราฟิกเพื่อสภาพแวดล้อม การสำรวจ การจัดทำแผนภาพ การวิเคราะห์สภาพพื้นที่สาธารณะ ทักษะการออกแบบองค์ประกอบรูปสัญลักษณ์ แผนภูมิภาพ  การกำหนดแนวคิด การออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์ ระบบนำทาง


2122231 การตัดต่อภาพและเสียงเพื่องานมัลติมีเดีย (Audio-Visual Editing for Multimedia)
คำอธิบายรายวิชา  
บทบาท ความสำคัญของงานออกแบบสื่อสารมัลติมีเดีย ทักษะการเขียนบทวิดีทัศน์และการถ่ายทำ วิธีลำดับภาพวิดีทัศน์ การแก้ไขภาพและเสียงด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จรูป การลำดับ ภาพและเสียง


2122235 การออกแบบโฆษณา (Advertising Design)
คำอธิบายรายวิชา  
ความหมาย บทบาทของการโฆษณา ประเภทของงานโฆษณา การสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน การวิเคราะห์ข้อมูลองค์กร ผลิตภัณฑ์ และบริการสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ในงานโฆษณา ทักษะการออกแบบโฆษณาทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และภาพยนตร์โฆษณา


2122236 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)
คำอธิบายรายวิชา  ความเป็นมา ความหมาย ประเภทของบรรจุภัณฑ์ ความเข้าใจเรื่องแบรนด์ในงานบรรจุภัณฑ์  วัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ หลักการออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์  ทักษะการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ


2122308 การวิจัยเพื่อการออกแบบ (Research for Design)
คำอธิบายรายวิชา  
ความหมาย  ความสำคัญของการวิจัยในงานออกแบบ  ประเภทของการวิจัย  การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ กรอบแนวคิดการวิจัย การออกแบบวิธีวิจัย สร้างเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย การนำเสนอผลวิจัย และการนำผลวิจัยไปใช้สำหรับการออกแบบและการอภิปรายผล


2122314 วัฒนธรรมอาเซียนกับการออกแบบ (ASEAN Culture Design)
คำอธิบายรายวิชา  
วัฒนธรรมและทักษะการออกแบบที่สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาเซียน อัตลักษณ์ในงานออกแบบ แนวร่วมสำคัญของงานออกแบบร่วมสมัยในประเทศสมาชิกอาเซียน แนวทางการประกอบธุรกิจด้านการออกแบบในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน


2122315 การออกแบบอินเตอร์เฟส (Interface Design)
คำอธิบายรายวิชา  
ความหมาย ความสำคัญของการสื่อสารบนระบบอินเตอร์เฟส การสร้างสรรค์รูปแบบการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับข้อมูลข่าวสาร โดยมีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทักษะการออกแบบชุดภาษาสัญลักษณ์  คำสั่ง รวมทั้งเครื่องมืออื่นๆ ที่ทำให้ผู้ใช้เทคโนโลยีมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับข้อมูลได้


2122316 แนวคิด ประเพณีนิยมของท้องถิ่นในงานออกแบบ (Local Thoughts and Traditions Design)
คำอธิบายรายวิชา  
แนวคิด ปรัชญา สาระสำคัญของตำนาน พิธีกรรม ประเพณี เทศกาลหรือความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่ต้องพึ่งพาการออกแบบสื่อสาร ทักษะการตีความ การออกแบบมูลฐานทัศนศิลป์จากแนวคิดประเพณีนิยมต่างๆ การสร้างสรรค์งานออกแบบสื่อสารที่สะท้อนอัตลักษณ์ ประเพณีนิยมของท้องถิ่นนั้นๆ


2122317 การออกแบบแบรนด์ (Branding Design)
คำอธิบายรายวิชา  
ความหมาย บทบาทความสำคัญของแบรนด์ กระบวนการสร้างแบรนด์ ทักษะการออกแบบองค์ประกอบที่ทำให้เกิดอัตลักษณ์ ทักษะการวางกลยุทธ์การสื่อสารอัตลักษณ์ที่ทำให้เกิดแบรนด์


2122318 การนำเสนองานออกแบบ (Design Presentation)
คำอธิบายรายวิชา  บทบาท ความสำคัญการนำเสนอ การเขียนประวัติส่วนบุคคล การจัดทำแฟ้มผลงานทั้งสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อจัดเตรียมสื่อการนำเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ กรณีศึกษาเทคนิคการนำเสนอผลงานแบบมืออาชีพ ทักษะการนำเสนอผลงานออกแบบ


2122319 การออกแบบอย่างยั่งยืน (Sustainability in Graphic Design)
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสำคัญของการออกแบบอย่างยั่งยืน เศรษฐศาสตร์ทางการออกแบบ ต้นทุนและทรัพยากรเพื่อการออกแบบ วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตผลงานออกแบบที่เป็นมิตรต่อโลก การวางแผน การสร้างกระบวนการออกแบบ การผลิตที่สอดคล้องต่อปัญหาและปัจจัยแห่งความยั่งยืน


2122320  การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic Design)
คำอธิบายรายวิชา
บทบาท ความสำคัญของการออกแบบภาพเคลื่อนไหวในการสื่อสารข้อมูล หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว พื้นฐานการเขียนบท ทักษะการออกแบบสตอรีบอร์ด การทำตัวอักษร ภาพและองค์ประกอบศิลป์เคลื่อนไหว ทักษะการใช้เสียงในกราฟิกเคลื่อนไหวและการเตรียมต้นแบบผลงานเพื่อการเผยแพร่


2122321 การตลาดสร้างสรรค์ (Creative Market)
คำอธิบายรายวิชา
รูปแบบองค์กรธุรกิจด้านการออกแบบ  ขั้นตอนและวิธีการในการกำหนดราคาผลงานออกแบบ ขั้นตอนและวิธีการขายผลงานออกแบบในตลาดออนไลน์ แนวทางการออกแบบธุรกิจจากพื้นฐานความถนัดส่วนบุคคลด้านการออกแบบกราฟิกและอินโฟ


2122322 ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบสื่อสารสากล (English for International Design)
คำอธิบายรายวิชา
การอ่าน การแปลข้อมูลการออกแบบ การเขียนแผนการออกแบบ ศิลปะการเขียนข้อความขนาดสั้นในงานออกแบบสื่อร่วมสมัย บรรจุภัณฑ์และสื่อใหม่ ทักษะการพูดนำเสนอผลงานออกแบบด้วยภาษาอังกฤษ


2122327 การออกแบบคาแร็กเตอร์ (Character Design)
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสำคัญของคาแร็กเตอร์ กระบวนการออกแบบตัวละคร การวิเคราะห์บุคลิกลักษณะ การแสดงอารมณ์ ปัจจัยที่สร้างอัตลักษณ์ตัวละคร ทักษะการออกแบบท่าทางในมิติต่างๆ ที่รองรับกระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหว และสื่อออนไลน์


2122328 เทคนิคการสร้างภาพพิเศษ (Special Visualization Techniques)
คำอธิบายรายวิชา 
บทบาทความสำคัญของภาพพิเศษในงานออกแบบกราฟิกและข้อมูลข่าวสาร การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการสร้าง การตกแต่งขั้นสูง พื้นฐานการปั้นโมเดลสามมิติ การสร้างและตกแต่งพื้นผิวของภาพ


2122329 เทคนิคสื่อผสมเพื่องานออกแบบ (Mixed Media for Design)
คำอธิบายรายวิชา 
บทบาทความสำคัญของสื่อประสม ประเภท รูปแบบผลงาน สื่อผสม ทักษะการกำหนดแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม เพื่อแก้ปัญหาในงานออกแบบ


2122332 อักษรศิลป์ขั้นสูง (Advanced Typography)
คำอธิบายรายวิชา  แนวคิดการกำเนิดรูปแบบตัวอักษร ทักษะการสร้างสรรค์รูปแบบตัวอักษรด้วยเครื่องมือประเภทต่างๆ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับการออกแบบตัวอักษร ทักษะการใช้ตัวอักษรสำหรับการแก้ปัญหาทางการออกแบบสื่อสารการตลาด


2122333 การออกแบบพับลิเคชั่น (Publication Design)
คำอธิบายรายวิชา  
ความหมาย ความสำคัญ กระบวนการสร้างสรรค์ของการออกแบบสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ระบบตารางในการจัดวางหน้าสิ่งพิมพ์ หน้าสื่อดิจิทัลความรู้เรื่องวัสดุการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบสื่อดิจิทัล ที่รองรับการนำเสนอข้อมูล ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่อการจัดวางอักษร ภาพ องค์ประกอบศิลป์และการกำหนดค่าสี การออกแบบจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อผลิตสื่อด้วยระบบการพิมพ์ร่วมสมัยและการเผยแพร่ด้วยระบบดิจิทัล


2122334 การออกแบบอินโฟร์กราฟิก (Information Graphics Design)
คำอธิบายรายวิชา  ความหมาย ความสำคัญของการแสดงผลข้อมูลกราฟิก ประเภทข้อมูลกราฟิก การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การแปรผลข้อมูลสู่แนวคิดเชิงรูปธรรม การออกแบบแผนภูมิ แผนที่ แผนผังกราฟิก การประยุกต์การออกแบบข้อมูลกราฟิกในบริบทต่างๆ


2122337 ปัญหาร่วมสมัยในงานออกแบบกราฟิก (Contemporary Problem of Graphic Design)
คำอธิบายรายวิชา  
คัดสรร ประเด็นปัญหา ด้านการออกแบบร่วมสมัย สร้างกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ทักษะการแสวงหานวัตกรรมในการแก้ปัญหาทางการออกแบบ การนำเสนอพร้อมทั้งมีกระบวนการวิพากษ์ผลงาน การสร้างข้อสรุป


2122338 การออกแบบสื่อสารข้ามสื่อ (Transmedia Communications Design)
คำอธิบายรายวิชา  
ความหมาย ความสำคัญของการออกแบบสื่อสารข้ามสื่อ งานออกแบบและการเล่าเรื่องข้ามสื่อ ประเภทและทักษะการใช้งานช่องทางการสื่อร่วมสมัย ทักษะวิเคราะห์ข้อมูล การวางกลยุทธ์ การออกแบบ การสื่อสารหลากหลายระบบ


2122339 โครงการออกแบบสำหรับชุมชน (Design Project for Communities)
คำอธิบายรายวิชา  
ลักษณะชุมชนไทยในศตวรรษที่ 21 บทบาท ความสำคัญของการออกแบบสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชน ทักษะการเก็บรวมรวบข้อมูล การกําหนดปัญหา การสังเคราะห์อัตลักษณ์ของชุมชน ทักษะการแก้ปัญหาด้วยโครงการออกแบบสื่อสาร การทำงานร่วมกันกับหน่วยงานบริการหน่วยงานพัฒนาในชุมชนและหรือผู้ประกอบการรายย่อย (SME)


2122423  การสัมมนาวิชาชีพการออกแบบ (Professional Design Seminar)
คำอธิบายรายวิชา
 ความหมาย ความสำคัญของการสัมมนา รูปแบบวิธีการจัดสัมมนา การกำหนดประเด็นหัวข้อการสัมมนาที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบ ทักษะการจัดสัมมนาที่มีการระดมความคิดจากนักวิชาการ นักวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การจัดทำข้อสรุปที่เป็นผลจากการสัมมนา การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนาต่อสาธารณชน


2122424 โครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (Senior  Project  in Graphic and Information Design)
คำอธิบายรายวิชา  
การคัดสรร นำเสนอหัวข้อปัญหาในงานออกแบบ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นกระบวนการ การกำหนดแนวทางและการสร้างสรรค์ผลงาน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ตอบสนองต่อหัวข้อปัญหาที่กำหนดขึ้น การเผยแพร่ผลงานโครงการ ที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการต่อสาธารณชนด้วยวิธีการที่เหมาะสม


2122440 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ (Internship in Graphic and Information Design)
คำอธิบายรายวิชา  
การฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการออกแบบ ในองค์กรที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการออกแบบ  ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก จัดทำบัณฑิตนิพนธ์  และนำเสนอผลงานผ่านการสัมมนาโดยต้องผ่านการประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกและอาจารย์ที่ปรึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย