คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

เอกสารประกอบ วิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ

จัดทำโดย ผศ. สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ  สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

บทที่ 1 การออกแบบกราฟิกกับเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ
บทที่ 2 การตกแต่งภาพเพื่องานออกแบบ
บทที่ 3 การจัดการระบบสีและตัวอักษร
บทที่ 4 การออกแบบกราฟิกและภาพเคลื่อนไหวสำหรับงานมัลติมีเดีย
บทที่ 5 การเขียนภาพเวคเตอร์
บทที่ 6 การออกแบบสี ลวดลาย อักษร และข้อความ
บทที่ 7 การออกแบบกราฟิกสำหรับงานสิ่งพิมพ์