วิชาการออกแบบอัตลักษณ์

เอกสารประกอบการสอน วิชา การออกแบบอัตลักษณ์

จัดทำโดย อ.ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์  สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบอัตลักษณ์
บทที่ 2 กระบวนการในการออกแบบอัตลักษณ์
บทที่ 3 การวางกลยุทธ์เพื่อการออกแบบอัตลักษณ์
บทที่ 4 แนวคิดเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์
บทที่ 5 การออกแบบตราสัญลักษณ์
บทที่ 6 การออกแบบสี ภาพ และตัวอักษรอัตลักษณ์
บทที่ 7 การประยุกต์ใช้งานออกแบบอัตลักษณ์