กิจกรรม

กิจกรรมและโครงการต่างๆ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งเป็นนักออกแบบมืออาชีพอย่างสม่ำเสมอ

 

ข่าวสารและกิจกรรม