จุดเด่นของหลักสูตร

สาเหตุที่ต้องเลือกเรียน
สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก

  1. หลักสูตรมีเป้าหมายที่จะบ่มเพาะนักวิชาชีพด้านการออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึก
  2. เนื้อหาของหลักสูตรมีการปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและตลาดแรงงาน
  3. มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ฝึกให้เป็นนักออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะเป็นเลิศ
  4. ส่งเสริมคุณลักษณะเฉพาะทางวิชาชีพในด้านการออกแบบ ด้านทักษะภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและอาเซียนเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต
  5. เรียนกับคณาจารย์และวิทยากรที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพออกแบบที่หลากหลาย อาจารย์พร้อมช่วยเหลือในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด
  6. เรียนกับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ IMAC ห้องสตูดิโอการถ่ายภาพ และอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย อย่างครบครัน
  7. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และสถานประกอบการทางด้านการออกแบบมากมาย รวมถึงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศทุกปี
  8. มีทุนสนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตรมากมาย
  9. สามารถประกอบอาชีพด้านการออกแบบที่มีรายได้สูง และสามารถออกแบบอาชีพใหม่ๆ ภายใต้งานสร้างสรรค์ได้หลากหลาย และมีอิสระทางรายได้