เนื้อหาหลักสูตรครีเอทีฟกราฟิก

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Creative Graphic
[รหัสหลักสูตร : 25491741102033]


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ครีเอทีฟกราฟิก) / ศป.บ. (ครีเอทีฟกราฟิก)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Creative Graphic) / B.F.A. (Creative Graphic)


ปรัชญาของหลักสูตร
เรียนรู้ การรับรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ การตีความ และการออกแบบสื่อสารสร้างสรรค์ บนฐานการบูรณาการแห่งสุนทรียศาสตร์ อัตลักษณ์ท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามระเบียบ ข้อบังคับของวัฒนธรรมและจารีตประเพณีไทย มีจิตสำนึกสาธารณะในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 2. เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะอันชำนาญในสาระเนื้อหาทางครีเอทีฟ
  กราฟิกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเพื่อประกอบอาชีพได้
 3. เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคุณค่าทางสุนทรียะได้อย่างมีวิจารณญาณ
 4. เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความ
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการจัดการทางครีเอทีฟกราฟิก
 5. เพื่อให้บัณฑิตสามารถสื่อสารและนำเสนอแนวความคิดที่เป็นรูปธรรม ผ่านผลงานทางครีเอทีฟกราฟิก
 6. เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีได้ดีสำหรับวิชาชีพ
 7. เพื่อให้บัณฑิตสามารถแสดงออก และพัฒนาทักษะทางครีเอทีฟกราฟิกได้ตามความถนัดและความสามารถเฉพาะตน

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต
1.1)  วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ  20 หน่วยกิต
1.2)  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  ไม่น้อยกว่า  9   หน่วยกิต
1.2)  วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก  ไม่น้อยกว่า  1   หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  91  หน่วยกิต
2.1)  วิชาแกนคณะ  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
2.2)  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต
2.3)  วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  7  หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต


แผนการศึกษา (คลิกเพื่อดูแผนการศึกษา)
แผนการศึกษาหลักสูตรครีเอทีฟกราฟิก


โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (คลิกเพื่อดูโครงสร้างและเนื้อหา)
โครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตรครีเอทีฟกราฟิก


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา-การศึกษาระดับปริญญาตรี-2560