ผลงาน / รางวัล

งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนและคณาจารย์
เป็นที่ยอมรับในเรื่องของความคิดริเริ่ม
มีคุณค่าทางความงาม
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
หลายผลงานได้รับการเผยแพร่
และได้รับรางวัลในระดับชาติ

 

งานวิชาการ  I  งานสร้างสรรค์  I  รางวัลต่างๆ