หน้าแรก

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก

Bachelor of Fine and Applied Arts
Program in Creative Graphics

หลักสูตร

หลักสูตรบูรณาการศาสตร์และศิลป์
ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญเชิงลึก
ในการออกแบบสร้างสรรค์
เข้าใจในกระบวนการในการทำงาน
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนางานครีเอทีฟกราฟิก
และงานออกแบบที่เกี่ยวข้องได้ดี

กิจกรรม

กิจกรรมและโครงการต่างๆ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
ด้านวิชาการและวิชาชีพ
เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งเป็นนักออกแบบมืออาชีพอย่างสม่ำเสมอ

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ผลงาน / รางวัล

งานสร้างสรรค์ของผู้เรียนและคณาจารย์
เป็นที่ยอมรับในเรื่องของความคิดริเริ่ม
มีคุณค่าทางความงาม
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
หลายผลงานได้รับการเผยแพร่
และได้รับรางวัลในระดับชาติ

 

งานวิชาการ  I  งานสร้างสรรค์  I  รางวัลต่างๆ

Creative Graphic

สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก, BSRU
“เรียนรู้ สร้างสรรค์
เพื่อค้นหาสินทรัพย์ในตนเอง”