เอกสารประกอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียน (Download)

วิชาโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

วิชาการออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic Design)

วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (Computer for Design)

วิชาการออกแบบแบรนด์ (Branding Design) 

แบบรับข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของนักศึกษา