งานวิชาการ

บทความวิชาการและบทความวิจัย

 • T Y P E F A C E   :   Legibility and Readability

โดย อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์
Lecturer of Graphic and Information Design Program, BSRU

บทความ-TYPEFACE


 • เพราะรัก (Because of Love)

โดย อาจารย์สลิลดา มาลัยศรี
เผยแพร่ : The 1st International Art & Design Collaborative Exhibition 2019
Burapha University, Bangsaen Road, Chonburi 17-24 May 2019

บทความ-เพราะรัก


 • การออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ปลานิลแปรรูปของชุมชนบ้านเดื่อ จ.หนองคาย

โดย อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์
เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  วันที่ 1  มีนาคม 2561

บทความ-การออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนขุนบ้านเดื่อ


 • การออกแบบตัวพิมพ์จากเอกลักษณ์ลายมือของ ทวี วิษณุกร

โดย อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์
เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  วันที่ 31 สิงหาคม – 1  กันยายน 2560

บทความ-การออกแบบตัวพิมพ์ทวี วิษณุกร


 • การออกแบบตัวพิมพ์สำหรับโครงการ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน

โดย อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์
เผยแพร่ : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 7-9 สิงหาคม 2560

บทความ-การออกแบบตัวพิมพ์ศรีสุริยวงศ์


 • การพัฒนารูปแบบการสร้างตราสินค้าที่ทำด้วยมือสำหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น : กรณีศึกษาการออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนขุนพัดเพ็ง

โดย อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์
เผยแพร่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559

บทความ-การออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนขุนพัดเพ็ง


 • การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยทฤษฎีการคิดนอกกรอบของเดอ โบโนในวิชาการออกแบบเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ระดับปริญญาบัณฑิต
  โดย รองศาสตราจารย์ กุลนิษก์ สอนวิทย์
  เผยแพร่ : วารสารสารสนเทศ (Journal of Information) (TCI กลุ่ม 2)
  ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บทความ-การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เดอ โบโน


 • นิยามศิลปะผ่านมุมมองของพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ

บทความ-นิยามศิลปะผ่านมุมมองของพระธรรมโกศาจารย์