สมัครเรียน

ฝึกคิด ฝึกทำ อย่างสร้างสรรค์…ได้เรียนกับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
มาร่วมเป็น  ” กราฟิกดีไซเนอร์รุ่นใหม่ ” กับพวกเรา

สมัครออนไลน์ : http://admission.bsru.ac.th

  • เมื่อจบการศึกษา…สามารถประกอบอาชีพได้หลายหลาย และประกอบอาชีพอิสระ [freelance]
  • มีทุนการศึกษามากมาย และมีโอกาสเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศทุกปี
  • ได้เรียนกับอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบ
  • อาจารย์ทุกคนพร้อมแนะนำเพื่อให้เรียนอย่างมีความสุข
  • เรียนด้วย IMAC และ สตูดิโอที่มีอุปกรณ์ครบครัน
  • นักศึกษาใหม่มีการทบทวนและปรับพื้นฐาน…เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน

สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก
[หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต / ศป.บ.] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
สมัครออนไลน์ : http://admission.bsru.ac.th

<<<ค่าเล่าเรียนแรกเข้า : 15,000 บาท / เทอมถัดไป 11,000-12,000 บาท>>>

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. สาขาศิลปกรรม/พาณิชย์ศิลป์ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
– พิจารณาจาก Portfolio (แฟ้มสะสมผลงานศิลปะและงานออกแบบ) และการสัมภาษณ์
– ใบประกาศ หรือวุฒิบัตรที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะและการออกแบบ (ถ้ามี) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

”  ชอบศิลปะ ชอบออกแบบ และอยากเป็นนักออกแบบ…สมัครเลย
หลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์
และมีทักษะในการออกแบบเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง
ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพียงพอกับผู้เรียน
มาเป็นครอบครัวบ้านสมเด็จด้วยกันนะ  “