คณาจารย์

คณาจารย์
สาขาวิชาครีเอทีฟกราฟิก

ผศ.ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์
Asst.Prof.Chainarong Wirunphat
ประธานสาขาวิชา
Head of Program
Mobile: 083 845 6449

ผศ.มนพัทธ์  พวงขุนเทียน
Asst.Prof.Manapatt Puangkhunthien
Mobile: 061 189 2454

ผศ.ดร.วิสิทธิ์  โพธิวัฒน์
Dr. Wisit Potiwat
Mobile: 093 559 5514

ผศ.ดร.ทักษิณา พรบุณยาพงศ์
Asst.Prof.Dr.Thaksina Phonbunyapong
Mobile: 062 782 4569

ผศ.พัทธนันท์  วรรณพงษ์สิริ
Mr. Pattanun Wannapongsiri
Mobile: 084 528 2349

ผศ.สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ
Asst.Prof.Sutatip Homsuwan
Mobile: 082 891 5198

อ.พชรมน  เกิดสุวรรณ
Miss Pacharamon Kerdsuwan
Mobile: 089 836 6358

อ.ดร.อุษณิษา พลศิลป
Miss Usanisa Pholasilp
Mobile: 098 828 7891

อ.สลิลดา  มาลัยศรี
Mrs. Salinda Malaisri
Mobile: 086 722 6312