ผศ.ชัยณรงศ์  วิรุฬพัฒน์

ชื่อ-สกุล  ชัยณรงศ์  วิรุฬพัฒน์

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2554  ศิลปมหาบัณฑิต (ทฤษฎีศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.2545   ศิลปบัณฑิต (ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาที่เชี่ยวชาญ  สาขาวิชาทัศนศิลป์  ทฤษฎีศิลป์

ผลงานสร้างสรรค์
ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์. (2555). “มหาภิเนษกรมณ์”. ใน นิทรรศการ 36 ปีแห่งการเรียนรู้ สู่การสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปไทย. ภาควิชาศิลปะไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 1 ธันวาคม 2555 ถึง 10 มกราคม 2556, หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 85.

ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์. (2556). “Untitled” “ดอกอะไรไม่รู้” “ดอกอะไรไม่รู้ 2” “น้าตกเจ็ดสาวน้อย” ใน นิทรรศการศิลปกรรม Art Camp ประจำ 2556 โดยกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ“มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ครั้งที่ 13. วันที่ 7 – 31 สิงหาคม 2556. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 51 – 52. 120.

ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์. (2556). “สัตตมหาสถาน” จำนวน 7 ชิ้น. ใน นิทรรศการศิลปกรรมภายในเจดีย์พุทธคยา“ วิถีแห่งพุทธะ”รับผิดชอบโครงการโดยสานักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. วันที่ 2 ตุลาคม 2556. ณ วัดญาณสังวราราวรมหาวิหาร ชลบุรี ประเทศไทย.

ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์. (2557). “ประติมากรรมสามสมเด็จเจ้าพระยา” ใน bulletin. 17 – 23 มิถุนายน 2557. สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 3 – 6.

ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์. (2558). “ปลาคู่” “แม่น้าสองสีที่วัดคูหาสวรรค์” “โขดหินที่แก่งตะนะ” ใน นิทรรศการศิลปกรรม Art Camp ประจาปี 2558 โดยกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์”. 8 – 30 กันยายน 2558. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 83.

ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์. (2559). “แรงบันดาลใจจากสัตตมหาสถาน”. ใน รายงานบทความและงานวิจัยสร้างสรรค์ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ ”, 11 – 21 กุมภาพันธ์ 2559, ประเทศไทย, สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร , สานักพิมพ์ศิลปากร, 422 – 427. 

ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์. (2559). “เกิด – ดับ”. ใน นิทรรศการศิลปกรรม Art Camp ประจำปี 2559 โดยกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์”. วันที่ 7 – 30 กันยายน 2559. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย.

ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์. (2559). “เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร”.  ใน งานประชุมวิชาการ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)”, นำเสนอผลงานสร้างสรรค์เนื่องด้วยบูรณาการศาสตร์และกระบวนการวิจัย. 17 สิงหาคม 2559. ณ โรงแรม  เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย”

ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์. (2559). “พรปีใหม่ 2559”.  หนังสือภาพวิจิตร “The Chronicle of King Rama 9”. จัดพิมพ์โดยบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน), 12 มกราคม 2560. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย. 96.

ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์. (2560). ผลงานทัศนศิลป์อันมีแรงบันดาลใจจากสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วงบุนนาค)”.  ใน รายงานบทความและงานวิจัยสร้างสรรค์ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ ”.  23 – 25 มกราคม 2560, ประเทศไทย, สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร , สานักพิมพ์ศิลปากร. 179 – 185.

ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์. (2560). ผลงานจิตรกรรม ชื่อ “Chainarong”. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2.  ใน โครงการ Winsor and Newton Self-Portrait painting challenge 2017 สำหรับประเทศไทย. 30 มกราคม 2561.

ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์. (2561). ผลงานจิตรกรรม ชื่อ “ตะบูน”.  ใน นิทรรศการนานาชาติ สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ Botanical Art Worldwide 2018 : Thailand Edition “Linking People to Plants through Botanical Art”

ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์. (2562). “เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ (โต บุนนาค)”.  ใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 5 มกราคม 2562. ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประเทศไทย.

ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์. (2562). “สายสารแห่งพระบารมีล้นเกล้า”. รางวัลชนะเลิศ. ใน โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองละผู้อื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 28 กุมภาพันธ์ 2562. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประเทศไทย.

ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์. (2562). “31 มกราฯ 62 ฝุ่น PM 2.5 โรงเรียนหนูหยุดค่ะ”. ใน นิทรรศการศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1. 1-15 มีนาคม 2562. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย.

ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์. (2562). 1กุมภาฯ 62 ฝุ่น PM 2.5 โรงเรียนผมก็หยุดครับ”. ใน นิทรรศการศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1. 1-15 มีนาคม 2562. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย.

ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์ และอนุเทพ พจน์ประสาท. (2562).“ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10”. ใน นิทรรศการในโอกาสมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562. วันที่ 15 เมษายน 2562. ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร สาขาตลาดน้อย สาขาถนนเพชรบุรี และสาขาลำปาง ประเทศไทย.

ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์. (2562). “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”. ใน โอกาสมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562. 8 พฤษภาคม  2562. ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประเทศไทย.

ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์. (2562). “Cattleya”. ใน นิทรรศการระดับชาติ สานพฤกษพรรณผ่านงาน  พฤกษศิลป์ ครั้งที่ 2 (Botanical Art Thailand 2019). 21 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2562. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย.

ผลงานทางวิชาการ
บทความวิชาการ
ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์. (2559).“แรงบันดาลใจจากสัตตมหาสถาน”.ใน รายงานบทความและงานวิจัยสร้างสรรค์ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ  “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ ”, 11-21กุมภาพันธ์ 2559, ประเทศไทย, สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร , สำนักพิมพ์ศิลปากร, 422-427.

ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์.  (2560).“ผลงานทัศนศิลป์อันมีแรงบันดาลใจจากสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)”. ใน รายงานบทความและงานวิจัยสร้างสรรค์ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10   : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ ”, 23-25 มกราคม 2560, ประเทศไทย, สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร , สำนักพิมพ์ศิลปากร, 179-185.