หลักสูตร

หลักสูตรบูรณาการศาสตร์และศิลป์
ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญเชิงลึก
ในการออกแบบสร้างสรรค์
เข้าใจในกระบวนการในการทำงาน
สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนางานครีเอทีฟกราฟิก
และงานออกแบบที่เกี่ยวข้องได้ดี