ผลงานสร้างสรรค์


ฟอนต์หนานุ่ม™ (Nahnoom™)
• ออกแบบโดย : นายภาณุพงศ์ สุนทรโสพันธุ์   ส่วนหนึ่งจากรายวิชาออกแบบตัวพิมพ์ (Typeface Design) ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ว่าด้วยการออกแบบตัวอักษร ออกแบบฟอนต์
• ผู้ดาวน์โหลดฟอนต์ชุดนี้สามารถนำไปใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์ หรือ non-commercial use และ commercial use
• สงวนสิทธิ์การใช้งานสำหรับใชเ้ป็นฟอนต์ประจำแบรนด์
• ห้ามนำไฟล์ฟอนต์ไปแจกจ่าย หากต้องการเผยแพร่ให้ลิงก์ มายังต้นทางที่เว็บไซต์นี้เท่านั้น

Download