อาจารย์พชรมน  เกิดสุวรรณ

ชื่อ-สกุล  พชรมน  เกิดสุวรรณ

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2547  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2540  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม ; ออกแบบนิเทศศิลป์) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  คอมพิวเตอร์กราฟิก

ผลงานสร้างสรรค์
พชรมน เกิดสุวรรณ. (2559). ผลงานสร้างสรรค์เรื่อง ลัดเลาะรอบบ้านสมเด็จ : วิถีชีวิตชุมชนฝั่งธนบุรี.

พชรมน เกิดสุวรรณ. (2562). ผลงานจิตรกรรม ชื่อ “พวงแสด”. ใน นิทรรศการระดับชาติ สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 2 Botanical Art Thailand 2019.โดยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. วันที่ 21 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2562. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ และเครือข่ายวิทย์สานศิลป์ ประเทศไทย.

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ
สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ, พชรมน เกิดสุวรรณ, สลิลดา มาลัยศรี และอุษณิษา พลศิลป (2559). การออกแบบกราฟิกและสื่อสารข้อมูล. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์.

งานวิจัย
พชรมน เกิดสุวรรณ. (2559). การพัฒนารายวิชาวัฒนธรรมอาเซียนกับการออกแบบ สำหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. กรุงเทพ: สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.