อาจารย์สลิลดา  มาลัยศรี

ชื่อ-สกุล  นางสลิลดา  มาลัยศรี

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2554  ศิลปมหาบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.2549  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  คอมพิวเตอร์กราฟิก

ผลงานวิชาการ
หนังสือ
สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ, พชรมน เกิดสุวรรณ, สลิลดา มาลัยศรี และอุษณิษา พลศิลป (2559). การออกแบบกราฟิกและสื่อสารข้อมูล. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์.

ผลงานสร้างสรรค์
สลิลดา มาลัยศรี. (2562). “เพราะรัก (Because of Love)”. ใน The 1st International Art & Designs Collaborative Exhibition 2019 (IADCE). คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 17 พฤษภาคม 2562 ถึง 24 พฤษภาคม 2562, ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ประเทศไทย.