ผศ.มนพัทธ์  พวงขุนเทียน

ชื่อ-สกุล  มนพัทธ์  พวงขุนเทียน

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2543  ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.2537  ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาที่เชี่ยวชาญ  สาขาวิชาภาพพิมพ์

ผลงานสร้างสรรค์
มนพัทธ์ พวงขุนเทียน. (2560). ศิลปะภาพพิมพ์โลหะชุด “พลังแห่งชีวิต”. ใน รายงานบทความและงานวิจัยสร้างสรรค์ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10   : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ ”, 23-25 มกราคม 2560, ประเทศไทย, สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร , สำนักพิมพ์ศิลปากร. 237-243.

ผลงานวิชาการ
บทความวิชาการ
มนพัทธ์ พวงขุนเทียน. (2560). ศิลปะภาพพิมพ์โลหะชุด “พลังแห่งชีวิต”. ใน รายงานบทความและงานวิจัยสร้างสรรค์ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10   : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ ”, 23-25 มกราคม 2560, ประเทศไทย, สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร , สำนักพิมพ์ศิลปากร. 237-243.