ผศ.สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ

 

ชื่อ-สกุล  สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2547  การศึกษามหาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ.2539  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยบูรพา

สาขาที่เชี่ยวชาญ  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  คอมพิวเตอร์กราฟิก

ผลงานสร้างสรรค์
สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ. (2560). ภาพประกอบสื่อให้ข้อมูลหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ใน งาน OPEN HOUSE คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. มีนาคม2560, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ ประเทศไทย.

สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ. (2561). งานออกแบบภาพเคลื่อนไหว “Flower Motion Graphic”. ใน นิทรรศการร้อยแรงบันดาลไทย. กระทรวงวัฒนธรรม. 17 สิงหาคม 2561 ถึง 13 กันยายน 2561, หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 277.

สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ. (2561). งานออกแบบภาพเคลื่อนไหว “Logo Motion Graphic”.  ใน นิทรรศการร้อยแรงบันดาลไทย. กระทรวงวัฒนธรรม. 17 สิงหาคม 2561 ถึง 13 กันยายน 2561, หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 277.

สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ. (2563). “ภาพประกอบสะท้อนวัฒนธรรมไทใหญ่”. ใน The 2nd International Art & Design Collaborative Exhibition 2020”. วันที่ 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563. ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประเทศไทย.

ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ
สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ, พชรมน เกิดสุวรรณ, สลิลดา มาลัยศรี และอุษณิษา พลศิลป (2559). การออกแบบกราฟิกและสื่อสารข้อมูล. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา: สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์.

ตำรา
สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ. (2561). การออกแบบอนิเมชั่น. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

งานวิจัย
สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ. (2557). การพัฒนารูปแบบการใช้สีเรโทรในการออกแบบเว็บไซต์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

บทความวิชาการ
วรรณรุจ มณีอินทร์และสุธาทิพย์  หอมสุวรรณ. (2555). กลยุทธ์การสร้างสรรค์ในงานโฆษณา. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 5 (5), 83-100.

Homsuwan, S. (2012). Definition of arts in the view of Phra Dharmakosajarn (BuddhadasaBhikkhu). The First international Seminar on Malaysian-Thai Studies. 7-8 May 2012, Malaysia, University Utara Malaysia.