การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

คําอธิบายการจัดทำบัณฑิตนิพนธ์

1. ให้นักศึกษาดาวน์โหลดคู่มือบัณฑิตนิพนธ์ของมหาวิทยาลัย จากเว็บไซต์ของคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการทาบัณฑิตนิพนธ์

2. ให้นักศึกษาใช้ตัวอย่างบัณฑิตนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นต้นแบบในการพิมพ์บัณฑิตนิพนธ์ โดยลบข้อความและส่วนที่เป็นเส้นประสีแดงออก แล้วพิมพ์ข้อความ เนื้อหา ผลงานของ นักศึกษาแต่ละบุคคลใหม่

3. ข้อความที่เป็นสีแดง เป็นเพียงตัวอย่างให้นักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการเขียน ไม่ สามารถลอกเลียนแบบได้


เอกสารดาวน์โหลด