รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Graphic and Information Design


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์)
ศป.บ. (ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์)
Bachelor of Fine and Applied Arts (Graphic and Information Design)
B.F.A. (Graphic and Information Design)


ปรัชญาของหลักสูตร
ความงามและประโยชน์ใช้สอยในศิลปะและการออกแบบ เป็นปัจจัยในการดำรงอยู่ของมนุษย์ ก่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงามของคนในท้องถิ่น เกื้อกูลต่อการสร้างเอกลักษณ์ของชนในชาติ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามระเบียบ ข้อบังคับของวัฒนธรรมและจารีตประเพณีไทย มีจิตสำนึกสาธารณะในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  2. เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะอันชำนาญในสาระเนื้อหาของการออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเพื่อประกอบอาชีพได้
  3. เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินคุณค่าทางสุนทรียะได้อย่างมีวิจารณญาณ
  4. เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อาชีพ ท้องถิ่น สังคมและทำงานด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการจัดการทางศิลปกรรม
  5. เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องสำหรับการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบในอนาคต
  6. เพื่อให้บัณฑิตสามารถแสดงออก และพัฒนาทักษะทางการออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ได้ตามความถนัดและความสามารถเฉพาะตน