อ.พัทธนันท์  วรรณพงษ์สิริ


 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล  พัทธนันท์  วรรณพงษ์สิริ

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์

สาขาที่เชี่ยวชาญ   ศิลปประยุกต์

ผลงานสร้างสรรค์
พัทธนันท์ วรรณพงศ์สิริ. (2558). ผลงานทัศนศิลป์ สมุนไพรไทย, สูจิบัตรโครงการพิพิธภัณฑ์ภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์ BIOTANICAL ILLUSTRATION. สุพรรณบุรี : ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี.

พัทธนันท์ วรรณพงศ์สิริ. (2561). ผลงานทัศนศิลป์ ผึ้งบวช, สูจิบัตรนิทรรศการในสองรัชกาล. กรุงเทพฯ : หอศิลป์ราชดำเนิน.

พัทธนันท์ วรรณพงศ์สิริ. (2562). ผลงานทัศนศิลป์ แตกต่างไม่แตกแยก, นิทรรศการจิตนาการบ้านสมเด็จ. กรุงเทพฯ : หอศิลป์ BSRU.