ผศ.สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ

 

ชื่อ-สกุล  สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2547  การศึกษามหาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ.2539  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นิเทศศิลป์) มหาวิทยาลัยบูรพา

สาขาที่เชี่ยวชาญ  ออกแบบกราฟิก

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิชาการ
สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ. (2563). ภาพประกอบสะท้อนวัฒนธรรมไทใหญ่. ใน การประชุมวิชาการ
ด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่
2 วันที่ 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563. (น.383-390). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น (ประเภทงานสร้างสรรค์)
สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ. (นักออกแบบ). (2561). งานออกแบบภาพเคลื่อนไหว “Flower Motion Graphic”.   [ผลงานออกแบบ]. ใน นิทรรศการร้อยแรงบันดาลไทย วันที่ 17สิงหาคม 13 กันยายน 2561. (น.16-179). กรุงเทพฯ: หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน.

สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ. (นักออกแบบ). (2561). งานออกแบบภาพเคลื่อนไหว “Logo Motion Graphic”. [ผลงานออกแบบ]. ใน นิทรรศการร้อยแรงบันดาลไทย วันที่ 17 สิงหาคม 13 กันยายน 2561. (น.16-179). กรุงเทพฯ: หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน.

สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ. (นักออกแบบ). (2563). งานออกแบบภาพประกอบสะท้อนวัฒนธรรมไทใหญ่. [ผลงานออกแบบ]. ใน The 2nd International Art & Design Collaborative Exhibition 2020 วันที่ 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563. (น. 76). ปัตตานี:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ประสบการณ์การสอน
1) วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการออกแบบ
2) วิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว
3) วิชาการออกแบบอินโฟกราฟิก
4) วิชาโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
5) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้
1) วิชาภูมิปัญญาไทยเพื่อการออกแบบ
2) วิชาธนุบรีกราฟิก
3) วิชาซอฟต์แวร์ขั้นสูงเพื่องานครีเอทีฟกราฟิก
4) วิชาการออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว
5) วิชาการออกแบบอินโฟกราฟิก
6) วิชาซอฟต์แวร์ 3 มิติ เพื่อการออกแบบ
7) วิชาธุรกิจกราฟิกดิจิทัล
8) วิชาการวิจัยทางครีเอทีฟกราฟิก
9) วิชาศิลปนิพนธ์ทางครีเอทีฟกราฟิก
10) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครีเอทีฟกราฟิก