ผศ.ชัยณรงศ์  วิรุฬพัฒน์

ชื่อ-สกุล  ชัยณรงศ์  วิรุฬพัฒน์

ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2554  ศิลปมหาบัณฑิต (ทฤษฎีศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.2545   ศิลปบัณฑิต (ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาที่เชี่ยวชาญ  สาขาวิชาทัศนศิลป์  ทฤษฎีศิลป์

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น (ประเภทงานสร้างสรรค์)

ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์. (จิตรกร). (2562). Cattleya [ภาพวาด]. ใน นิทรรศการระดับชาติ สาน พฤกษพรรณผ่านงาน พฤกษศิลป์ ครั้งที่ 2 Botanical Art Thailand 2019  โดยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. วันที่ 21 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2562. กรุงเทพฯ: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ.

ชัยณรงศ์ วิรุฬพัฒน์. (จิตรกร). (2562). สัญญะแห่งความดีงามนามป๋าเปรม ผู้ย้ำให้รู้และสำนึกว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน. [ภาพวาด]. ใน นิทรรศการศิลปกรรมดอกไม้จากใจไว้อาลัยป๋าโดยกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ได้รับรางวัลที่ 1 วันที่ 10- 30 กันยายน 2562. กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์.

Other academic works (Creative works)

Wirunphat, C. (Artist). (2020). Dharma for  Daughter [Painting]. In internationnal watercolor Contest 2019 (4th edition) by Galleria Esde’ Internationnal watercolor Exhibition, Italy. 75 Finalist. January 25, 2020. Sardinia: Cultural arts center in Lazzaretto di Cagliari (CA).

Wirunphat, C. (Artist). (2020). Light in the Darkness [Painting]. In 1st Baku International Watercolor Festival “Caspian waves” 2020, Azerbaijan. be rewarded Incentive prizes. May 31, 2020. by the Culture Ministry, Azerbaijan Artists Union, the State Painting Gallery, IWS Azerbaijan (local branch of the International Watercolor Society – IWS Globe) and Khatai Art Gallery. Baku: Khatai Art Gallery.

Wirunphat, C. (Artist). (2020). The smile of peace [Painting]. In international watercolor competition second Season “Step by Step” by IWS Poland Exhibition, Poland. be rewarded Special Award. August 5, 2020. (p.103). Gdansk: Step by Step competition gallery.

Wirunphat, C. (Artist). (2020). Mada 2020 [Painting]. In 3rd international watercolour biennial Mini Castra 2020, IWS Slovenia. August 29 to October 3, 2020. Lokarjeva galerija: Lokar Gallery.

ประสบการณ์การสอน

1) วิชาหลักการเขียนภาพ
2) วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
3) วิชาปัญหาร่วมสมัยในงานออกแบบกราฟิก
4) วิชาโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
5) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้

1) วิชาหลักการเขียนภาพ
2) วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ
3) วิชาดิจิทัลอาร์ต
4) วิชาคอมมิคส์และนิยายภาพ
5) วิชาประเด็นร่วมสมัยและการทดลองในงานครีเอทีฟกราฟิก
6) วิชาการวิจัยทางครีเอทีฟกราฟิก
7) วิชาศิลปนิพนธ์ทางครีเอทีฟกราฟิก
8) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครีเอทีฟกราฟิก