ผศ.ดร.ทักษิณา  พรบุณยาพงศ์

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกุล  ทักษิณา พรบุณยาพงศ์

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2554  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2551  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชนิทัศน์) มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาที่เชี่ยวชาญ  ออกแบบเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ดิจิทัลอาร์ตและการผลิตสื่อ

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัย
ทักษิณา พรบุณยาพงศ์, เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง และอำไพ ตีสรณสาร. (2562, มกราคม – มีนาคม)
ชุดกิจกรรมดิจิทัลอาร์ตเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในผู้บกพร่องทางการได้ยิน วารสารสักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.). 12(1), 65-67

ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น (ประเภทงานสร้างสรรค์)
ทักษิณา พรบุณยาพงศ์. (จิตรกร). (2562). พลังแห่งรักพระบารมีล้นเกล้า [ภาพวาด]. ในโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

 ประสบการณ์การสอน
1) วิชาการวิจัยเพื่อการออกแบบ
2) วิชาการออกแบบอินเตอร์เฟส
3) วิชาการตัดต่อภาพและเสียงเพื่องานมัลติมีเดีย
4) วิชาโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
5) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้
1) วิชาการออกแบบยูเอ็กซ์และยูไอ
2) วิชาวิดีโอครีเอเตอร์ภาพยนตร์
3) วิชาการวิจัยทางครีเอทีฟกราฟิก
4) วิชาศิลปนิพนธ์ทางครีเอทีฟกราฟิก
5) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครีเอทีฟกราฟิก