ผศ.มนพัทธ์  พวงขุนเทียน

ชื่อ-สกุล  มนพัทธ์  พวงขุนเทียน

ตำแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2543  ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.2537  ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์)  มหาวิทยาลัยศิลปากร

สาขาที่เชี่ยวชาญ  สาขาวิชาภาพพิมพ์

ผลงานทางวิชาการ

ผลงานสร้างสรรค์
มนพัทธ์ พวงขุนเทียน. (2560). ศิลปะภาพพิมพ์โลหะชุด “พลังแห่งชีวิต”. ใน รายงานบทความและงานวิจัยสร้างสรรค์ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ “ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10   : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ ”, 23-25 มกราคม 2560, ประเทศไทย, สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร , สำนักพิมพ์ศิลปากร. 237-243.

บทความวิจัย
มนพัทธ์ พวงขุนเทียน. (จิตรกร). (2563). คิดถึงพ่อหลวง [ภาพพิมพ์โลหะ]. ใน นิทรรศการศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 Thailand Art and Design Exhibition” วันที่ 6-13 มีนาคม 2563. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.

ประสบการณ์การสอน
1) วิชาองค์ประกอบศิลป์เพื่อการออกแบบ
2) วิชาหลักการและทฤษฎีสีเพื่อการออกแบบ
3) วิชาศิลปะภาพพิมพ์
4) วิชาโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
5) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้
1) วิชาองค์ประกอบศิลป์เพื่อการออกแบบ
2) วิชาหลักการออกแบบและภาษาภาพ
3) วิชาภาพพิมพ์เชิงพาณิชย์
4) วิชาการออกแบบเพื่อผู้สูงวัย
5) วิชาการวิจัยทางครีเอทีฟกราฟิก
6) วิชาศิลปนิพนธ์ทางครีเอทีฟกราฟิก
7) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครีเอทีฟกราฟิก