อาจารย์พชรมน  เกิดสุวรรณ

ชื่อ-สกุล  พชรมน  เกิดสุวรรณ

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2547  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2540  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรม ; ออกแบบนิเทศศิลป์) สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สาขาที่เชี่ยวชาญ   นฤมิตศิลป์ / ออกแบบพาณิชยศิลป์

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัย
พชรมน เกิดสุวรรณ. (2562). ภาพประกอบจากความประทับใจในวัฒนธรรมชุมชนมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร”.  ใน การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ประจำปี 2562 (กลุ่มงานสร้างสรรค์และการออกแบบ) วันที่ 12 กันยายน 2562 (น.79-86). สมุทรปราการ:  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

พชรมน เกิดสุวรรณ. (2563, กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒนารายวิชาวัฒนธรรมอาเซียนกับการออกแบบ สำหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 14(2), 79-110.

ผลงานทางวิชาการลักษณะอื่น (ประเภทงานสร้างสรรค์)
พชรมน เกิดสุวรรณ. (จิตรกร). (2562). พวงแสด [ภาพวาด].  ใน นิทรรศการระดับชาติ สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ 2 Botanical Art Thailand 2019 โดยภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. วันที่ 21 พฤษภาคมถึง 2 มิถุนายน 2562. กรุงเทพฯ: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ.

พชรมน เกิดสุวรรณ. (จิตรกร). (2562). ความประทับใจในวัฒนธรรมชุมชนมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร [ภาพวาด].  ใน นิทรรศการระดับชาติ Arts for Unity 2019 นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมและการออกแบบส่งเสริมความรักความสามัคคี  โดยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. วันที่ 17 – 24 ตุลาคม 2562. กรุงเทพฯ: หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน.

ประสบการณ์การสอน
 1) วิชาการสร้างภาพประกอบ
2) วิชาการออกแบบภาษาภาพ
3) วิชาวัฒนธรรมอาเซียนกับการออกแบบ
4) วิชาโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
5) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้
1) วิชาธนบุรีกราฟิก
2) วิชาการออกแบบคาแรคเตอร์และภาพประกอบ
3) วิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์และการเผยแพร่ดิจิทัล
4) วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์
5) วิชาธุรกิจกราฟิกดิจิทัล
6) วิชาวัฒนธรรมอาเซียนทางครีเอทีฟกราฟิก
7) วิชาการวิจัยทางครีเอทีฟกราฟิก
8) วิชาศิลปนิพนธ์ทางครีเอทีฟกราฟิก
9) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครีเอทีฟกราฟิก