อาจารย์อุษณิษา  พลศิลป

ชื่อ-สกุล  อุษณิษา  พลศิลป

ตำแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2555 ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นฤมิตศิลป์ ; เรขศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2552 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบนิเทศศิลป์ ; ออกแบบสื่อสาร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาที่เชี่ยวชาญ  นฤมิตศิลป์ / ออกแบบพาณิชยศิลป์

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย
จนัธ เที่ยงสุรินทร์, เจนณัช สดไสย์, ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล, ศศิกาญจน์ นารถโคษา, อุษณิษา พลศิลป และ ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์. (2563). การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเพื่อช่วยสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษาตลาดน้อย กรุงเทพมหานคร. (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประสบการณ์การสอน
1) วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
2) วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบสื่อสารสากล
3) วิชาการออกแบบกราฟิกเพื่อสภาพแวดล้อม
4) วิชาโครงการพิเศษออกแบบกราฟิกและอินโฟร์
5) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้
1) วิชาซอฟต์แวร์พื้นฐานเพื่องานครีเอทีฟกราฟิก
2) วิชาภาษาอังกฤษทางครีเอทีฟกราฟิก
3) วิชาการออกแบบกราฟิกเพื่อสภาพแวดล้อม
4) วิชาการวิจัยทางครีเอทีฟกราฟิก
5) วิชาศิลปนิพนธ์ทางครีเอทีฟกราฟิก
6) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครีเอทีฟกราฟิก