วิชาการออกแบบอนิเมชั่น

ตำรา วิชาการออกแบบอนิเมชั่น

จัดทำโดย ผศ. สุธาทิพย์  หอมสุวรรณ  สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

บทที่ 1 ความหมายและวิวัฒนาการ
บทที่ 2 กระบวนการและหลักการในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
บทที่ 3 การเขียนบท การออกแบบตัวละครและกระดานภาพนิ่ง
บทที่ 4 พื้นฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยใช้คอมพิวเตอร์
บทที่ 5 การวาดภาพและการสร้างตัวอักษร
บทที่ 6 การสร้างการเคลื่อนไหวและเพิ่มลักษณะพิเศษ
บทที่ 7 การสร้างงานแบบสามมิติ
บทที่ 8 การจัดการเสียงและไฟล์ผลงาน