การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

คําอธิบายการจัดทำบัณฑิตนิพนธ์

ให้นักศึกษาใช้ตัวอย่างบัณฑิตนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นต้นแบบในการพิมพ์บัณฑิตนิพนธ์ โดยพิมพ์ข้อความ เนื้อหา ผลงานของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละบุคคลใหม่


เอกสารดาวน์โหลด